Homepage | How to shop | FAQ | About us | Cooperation | Terms and Conditions | Contact
czech english

Login | prázdný košík

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky vydává společnost BEROT - IK, s.r.o. se sídlem Praha 6 - Suchdol, Otvovická 290/4, PSČ 165 00, IČ 242 80 925, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 192599, jakožto prodávající. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují uzavření obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi BEROT - IK, s.r.o. , jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím  na straně druhé.

Kupující spotřebitel nebo jen kupující je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující který není spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy  jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném znění. Je-li smluvní stranou kupující který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.  

BEROT - IK, s.r.o. obchoduje za ceny na světových trzích. Ceny se aktualizují automaticky podle vývoje aktuálních cen zlata, stříbra, platiny  a palladia zejména podle vývoje cen  na Londýnské a mezinárodní burze s těmito komoditami.

Objednávka

 1. Kupující může objednat zboží od prodávajícího následujícím způsobem:
  1. vyplní elektronickou objednávku na stránkách prodávajícího na adrese www.obchodsezlatem.cz,
  2. zašle objednávku faxem, nebo písemnou formou
  3. provede objednávku telefonicky
 2. podstatné náležitosti objednávky, jsou následující
  1. identifikační údaje kupujícího, včetně e-mailu a telefonního čísla;
  2. doručovací adresa, je-li odlišná od údajů dle písmene a);
  3. množství požadovaných kusů investičních slitků, nebo mincí- počet slitků a jejich hmotnost.
 3. Kupující po odeslání objednávky obdrží fakturu k úhradě garanční zálohy, kterou složí ve prospěch prodávajícího. Garanční záloha je ve výši 10% z předpokládané ceny objednaného zboží. Garanční zálohou se rozumí složení částky, která se vypočítává dle předběžné ceny objednávky ještě před její definitivní fixací podle aktuální ceny, která se odvíjí od ceny na Londýnské burze a podle času fixace ceny. Přesný čas fixace ceny zboží není možné předem určit.
 4. Garanční zálohu je možné uhradit bezhotovostně na účet číslo    6934529001 /5500 vedený pro platby v Kč i EUR. Účet je vedený u Raiffeisenbank a.s.,  případně vložit hotovostně na tento účet v jakékoliv pobočce Raiffeisenbank a.s.
 5. Po obdržení objednávky prodávajícím a úhradě garanční zálohy , je tato objednávka považována za akceptovanou prodávajícím. Prodávající sdělí po fixaci ceny kupujícímukupní cenu investičního zlata (stříbra či jiných objednaných drahých kovů) prostřednictvím e-mailu na emailovou adresu udanou kupujícím a zašle kupujícímu fakturu s konečnou cenou, která je již neměnná.
 6. Kupující po obdržení fakturace uhradí obratem doplatek kupní ceny (tím se minimalizuje kursovní riziko). V případě nákupu zboží nad 300.000,- Kč klient uhradí garanční zálohu ve výši 10% z předpokládaného objemu zakázky a zbytek kupní ceny (ta je fixována při složení garanční zálohy) při převzetí zboží. To je však nutné předem dojednat s našim obchodníkem.
 7. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat, nebo předat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce do 3 - 6 pracovních dnů od úhrady kupní ceny. V případě nepředvídatelných událostí se můžou terminy dodání prodloužit. Nebo na základě ujednání se stanoví jiný termíny dodání zboží.
 8. Prodávající může odmítnout realizaci objednávky v následujících případech:
  1. v případě nesprávného zápisu zveřejněné aktuální ceny. O této skutečnosti bude kupující okamžitě e-mailem informován,
  2. pokud byl kupující v minulosti s prodlením s úhradou ceny za odebrané zboží, případně nesplnil jiné podmínky nebo závazky z hlediska odběru odebraného zboží,
  3. pokud kupující odmítne potvrdit objednávku po učiněném telefonickém dotazu ze strany prodávajícího,případně odmítne odpovědět na faxový, nebo písemný dotaz
  4. pokud kupující udá nesprávné údaje z hlediska doručovací adresy,případně jiné údaje.
 9. Kupující má právo odeslanou novou objednávku po provedení úhrady garanční zálohy na účet prodávajícího stornovat písemným oznámením zaslaným na e- mailovou adresu prodávajícího do jedné hodiny od odeslání objednávky.Po uplynutí této lhůty už nemůže kupující od smlouvy odstoupit a je pro něj závazná.
 10. Internetový obchod  je otevřen 24  hodin denně 7 dní v týdnu. Ceny se aktualizují podle Londýnské burzy a mezinárodní  burzy.

  Nákup produktů v provozní  době

  Pokud objednáváte  produkty v provozní době, tj.  od 9:00 do 16:30 hodin SEČ, je vaše objednávka závazná  dle  obchodních podmínek.

 Cena a garanční záloha

 1. Cena zlata (stříbra či jiných objednaných drahých kovů) a specifikace investičních slitků je uvedena na adrese www.zlato-investični.cz nebo www.obchodsezlatem.cz. Aktuální kupní cena zlata (stříbra či jiných objednaných drahých kovů) bude stanovena prodávajícím po připsání garanční zálohy ve výši 10% z objemu zakázky na účet prodávajícího, a to dle ceny zlata na světových trzích.
 2. Garanční záloha se následně odečte od celkové částky, kterou má kupující zaplatit, tj. doplatí jen rozdíl mezi celkovou cenou a složenou garanční zálohou.
 3. Složení garanční zálohy ve prospěch prodávajícího je podmínkou realizace dalších úkonů ze strany prodávajícího směřujících k dodání zboží, tj. zejména ke stanovení a následnému sdělení aktuální kupní ceny zlata (stříbra či jiných objednaných drahých kovů) kupujícímu.
 4. Celková kupní cena bude kupujícímu vyúčtována daňovým dokladem - fakturou a bude zahrnovat aktuální kupní cen zlata a cenu případného poštovného, balného a dobírky, případně dalších nákladů,které budou na faktuře specifikovány. Tato celková kupní cena bude snížena o výši složené garanční zálohy.
 5. Úhrada ceny v hotovosti je možná pouze pokud celková cena jedné platby nepřesáhne ekvivalent 15.000,- EUR za den.
 6. V případě, že kupující složí garanční zálohu, ale neuhradí celou kupní cenu a prodávající se vzdá práva domáhat se doplatku kupní ceny na základě závazné objednávky, zavazuje se kupující k:
  1. kupující zaplatí smluvní pokutu ve výši 80% ze složené garanční zálohy. Tato smluvní pokuta bude sražena ve prospěch prodávajícího z již složené garanční zálohy. Zbylá část garanční zálohy bude kupujícímu vrácena do tří pracovních dnů ode dne storna objednávky. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, na níž se smluvní pokuta nezapočítává.Ve smluvní pokutě jsou obsaženy náklady na stornopoplatky, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou v případě zpětného odkupu,kurzovní rozdíly,dopravní náklady aj.
  2. Je-li kupující spotřebitelem, pak se smluvní vztah řídí ustanovením § 54a a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Jelikož se jedná o smlouvu o finančních službách, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které prodávající nemůže ovlivnit, má prodávající vedle smluvní pokuty rovněž právo na náhradu škody spočívající v účelně vynaložených nákladech v souvislosti s realizací závazné objednávky kupujícího a na náhradu ušlého zisku.tzn. na  stornopoplatky, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou v případě zpětného odkupu,kurzovní rozdíly,dopravní náklady aj.
 7. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou celkové kupní ceny se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den, v němž prodlení trvá.

Provozní doba

Internetový obchod www.obchodsezlatem.cz  je otevřen 24  hodin denně 7 dní v týdnu. Ceny se aktualizují podle Londýnské burzy a mezinárodní  burzy.

Nákup produktů v provozní  době

Pokud objednáváte  produkty v provozní době, tj.  od 9:00 do 16:30 hodin SEČ, je vaše objednávka závazná  dle  obchodních podmínek.

Nákup produktů mimo provozní dobu

Pokud objednáváte  produkty mimo provozní dobu, tj. ve dnech, kdy není otevřen komoditní trh se zlatem, stříbrem, platinou a palladiem z důvodu svátku či v sobotu a neděli  a v době od 16:00 do 9:00 hodin SEČ,  je objednávka přijata ve zvláštním režimu:

 1. Na objednávce je vyznačeno, že je učiněna  mimo provozní dobu
 2. Objednávka je přijata a zboží je rezervováno, ale bez fixace ceny
 3. Odesláním objednávky souhlasíte, že cena bude stanovena (fixována) v 9:00 hod. SEČ první burzovní den následující po objednávce a to bez ohledu, zda cena jednotlivých investičních produktů bude stejná, stoupne či klesne.

 Dodací podmínky

 1. Odběr zboží ve výši celkové kupní ceny do 300.000,- Kč bude zboží připraveno k osobnímu odběru v kanceláři prodávajícího spol. Praha 6, Otvovická 290/4, PSČ 165 00.
 2. V bance, kterou určí prodávající
 3. Odeslání zboží prostřednictvím české pošty,bude kupujícímu oznámeno prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky.
 4. Při odběru zboží v celkovém objemu nad 300.000,-Kč lze podmínky dodání zboží dohodnout individuelně.

 Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že kupující neobdrží zásilku se zbožím, jejíž odeslání mu bylo oznámeno, nebo je zásilka neúplná, nebo poškozená, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího písemnou cestou ,popř e- mailem na adresu bezdeka@berot.cz.
 2. Prodávající se zavazuje k odkupu jim prodaného zboží. Cena odkupu se stanoví individuálně. Minimální cena odkupu je za aktuální cenu londýnský fixing sníženou o 1,5% při odkupu pod 50000,- Kč.
 3. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, budou využity pouze k účelu naplnění realizace kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn poskytnout tytu údaje třetí osobě pouze pokud to bezprostředně souvisí s realizací objednávky kupujícího (tj. Česká pošta, případně jiní přepravci).
 4. Smluvní vztah se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, případně zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.10.2008.

načítám...

© 2008 - 2023 EMS Gold Investments, s. r. o.